Publicado: 3 de Julio de 2017

La confusió al voltant de la indemnització per acomiadament dels temporals és total Els Tribunals Superiors de Justícia segueixen dictant sentències que ofereixen interpretacions jurisprudencials molt dispars sobre la indemnització per acomiadament dels contractats a través d'una ETT, a l'espera que el TJU) aclareixi els dubtes sembrats després de la sentència de 14 de setembre de 2014, que va dictaminar que havia de igualar la indemnització per acomiadament dels temporals i dels indefinits l'última d'elles prové del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, que ha estès l'aplicació de la indemnització de 20 dies per any als empleats contractats a través d'una ETT