Publicado: 18 de Octubre de 2017

La ja aprovada  Llei de reformes urgents del Treball Autònom queda encara pendent de la seva publicació al BOE. Donada la seva transcendència, avancem un extracte de les principals mesures que recull.

Aprovada la Llei de Llei de reformes urgents del Treball Autònom, quedem pendents de la seva publicació al BOE per a la seva entrada en vigor al dia següent, llevat els articles i disposicions que ajorna a 2018.

Principals mesures:

Recàrrec per retard en els pagaments a la Seguretat Social

(Art. 1 i D.F. 3a Llei, art. 30 LGSS)

A partir l'1 de gener de 2018, es reduirà a un 10% del recàrrec del deute per cotització durant el primer mes següent al degut, fixat actualment en un 20%.

Pluriactivitat

(Art. 2 Llei, art. 313 LGSS, art. 8 L 47/2015)

Per als casos d'autònoms o treballadors del mar per compte propi del grup 1r que també cotitzin en algun Règim per compte d'altri, la TGSS retornarà d'ofici l'excés de les cotitzacions ingressades abans de l'1 de maig.

Tarifa plana

(Art. 3 Llei, arts. 31 i 32 L 20/2007)

A partir l'1 de gener de 2018, s'amplia de sis a dotze mesos el temps de cobrament de la tarifa plana de cotització per contingències comunes de 50 euros mensuals i es redueix de cinc a dos anys el període sense cotitzar al RETA exigit per poder beneficiar-se. Per al cas d'haver gaudit de la tarifa plana en un període d'alta anterior, el temps exigit de no cotització s'amplia a tres anys.

Conciliació vida laboral i familiar

(Art. 7 Llei, nou art. 38 bis L 20/2007)

Es bonifica les dones autònomes que es reincorporen a la feina després de maternitat, adopció, acolliment i tutela, de manera que aquelles dones que tornin a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data de cessament per un dels motius anteriors, podran acollir-se a la tarifa plana de 50 euros durant els 12 mesos següents a la seva reincorporació al treball, sempre que optin per cotitzar per base mínima.

Participació institucional dels autònoms

(Art. 10 i D.A. 1ª i 2ª Llei)

Donant un major reconeixement de la representativitat del aquest col·lectiu per les associacions existents, la llei donarà un any per a la reglamentació de la participació dels autònoms en el Consell Econòmic i Social (CES). I igualment, un any per a la creació del Consell del Treball Autònom.

Accidents de treball in itinere

(Art. 14 Llei, art. 316.2 LGSS)

Aquells autònoms que cotitzen per riscos professionals, tindrà cobert l'accident in itinere, que s'equipara així a les contingències professionals. D'aquesta manera, serà accident de treball el sofert en anar o en tornar del lloc de la prestació de l'activitat econòmica o professional, considerant com a tal l'establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat que no coincideixi amb el domicili i estigui així declarat fiscalment.

Bonificacions per la contractació de familiars

(D.A. 7a Llei)

Bonificació del 100% durant dotze mesos per la contractació d'ocupació indefinida quan contractin familiars. Però no ha d'haver acomiadat de manera improcedent durant els dotze mesos anteriors al contracte bonificat, ni podrà extingir per les mateixes causes un contracte de treball en els sis mesos posteriors a la celebració del contracte bonificat.

Inscripció i alta en la Seguretat Social i pagament per dia treballat

(D.F. 1ª, 2ª i 9a Llei, art. 46 RD 84/1996, art. 45 RD 2064/1995, art. 22.7 LISOS)

A partir l'1 de gener de 2018, es podrà donar d'alta i de baixa fins a tres vegades en el mateix any natural i en aquests mesos només pagaran per dies treballats, és a dir, a partir del dia que es donin d'alta o de baixa , sense haver de pagar el mes sencer, com ara. Els efectes de la baixa hauran de coincidir amb el dia real en què el treballador comunica el seu cessament d'activitat i la quota fixa mensual es divideix per 30.

I amb aquesta mateixa data es modifica la infracció greu dels autònoms relativa a l'afiliació inicial o alta, per tal d'adequar-la a aquesta nova possibilitat.

Canvis en les bases de cotització

(D.F. 2ª Llei, nou art. 43 bis RD 2064/1995)

A partir l'1 de gener de 2018, es podrà canviar la base de cotització fins a quatre vegades a l'any -actualment dos-, i així adequar-lo als ingressos percebuts.

Compatibilitat total de la pensió i el salari

 

(D.F. 5a Llei, art. 214 LGSS)

Els autònoms amb empleats al seu càrrec i complerta l'edat legal de jubilació podran compatibilitzar el cobrament del 100% de la seva pensió amb el manteniment de la seva activitat. La resta seguirà amb el 50%.

Prestacions per maternitat i paternitat

 

(D.F. 4a Llei, art. 318.a LGSS, arts. 24.1 i 25.1 L 47/2015)

 

A partir l'1 de març de 2018, les prestacions econòmiques per maternitat i paternitat dels treballadors autònoms i dels treballadors del mar per compte propi del grup 1r, amb