Publicado: 6 de Junio de 2017

L’ Ordre HFP / 417/2017, de 12 de maig,  va aprovar terminis especials a exercitar durant el mes de juny de 2017 (entre ells l'opció de renúncia al règim especial de devolució mensual d'IVA ( REDEME).

IMPORTANT: El termini habilitat per a comunicar la baixa a l'REDEME mitjançant la presentació de la declaració censal (model 036/037) és fins el 15 de juny de 2107 (inclòs). La baixa tindrà efectes  a partir de  l'1 de juliol de 2017.

Aquest mateix termini extraordinari també s'habilita per a les entitats acollides al règim especial del grup d'entitats per a:

• Sol·licitar la baixa en el REDEME per a totes les entitats del grup amb efectes des l'1 de juliol de 2017 (la declaració censal de comunicació l'ha de realitzar l'entitat dominant),

• Per renunciar a l'aplicació del règim especial del grup d'entitats amb efectes des l'1 de juliol de 2017.

A més, s'especifica que els subjectes passius acollits al règim simplificat de l'IVA no poden optar voluntàriament al sistema SII per a l'any 2017.


RECORDEU:  És possible que sigui interessant sol·licitar  la baixa en el REDEME en aquest termini extraordinari, a les empreses que no han superat el volum d'operacions de 6.010.021,04 euros anuals l'any 2016.  En aquest cas, a  partir de  l'1 de juliol de 2017:

• No estarien obligats a aplicar el sistema de SII, consistent en la remissió a Hisenda per internet dels registres de facturació de l'empresa de forma immediata (cada 8 dies naturals en el segon semestre del 2017 i cada 4 dies naturals a partir del 2018 ).

• En contrapartida, les declaracions d'IVA passarien a ser trimestrals amb devolució de l'IVA anual en lloc de mensual.

Podeu contactar amb GAP Assessors i us ajudarem a prendre la millor decisió. 

GAP Assessors